quinta-feira, 1 de março de 2007

Os materiais da pintura gótica (obras de Jaume Huguet)

Nativitat Salvadó Cabré, Caracterització de materials en la pintura gòtica sobre taula. Química i tecnologia en l'obra de Jaume Huguet, Tese de doutoramento, Universitat de Barcelona, 2001

Resumo:

L’objectiu primordial d’aquest treball és la caracterització i l’estudi de materials i la interpretació del color en la pintura de retaules d’època gòtica.

Per aquest estudi s’ha desenvolupat una metodologia en la caracterització dels materials, s’ha creat una base de dades de resultats analítics i de cromaticitat de substàncies de referència i, posteriorment s’han aplicat aquestes tècniques a una selecció d’obres del pintor Jaume Huguet (s.XV).

Ha estat necessària la utilització de tècniques instrumentals diverses i metodologies de tractament de les mostres específiques. Les tècniques instrumentals utilitzades han estat: microscòpia óptica, l’espectrofotometria visible de reflectància difusa, la difracció de raigs X, l’espectroscòpia i microespectroscòpia FTIR, la microscòpia electrònica de rastreig amb un detector d’energies dispersades acoblat SEM-EDS, i l’espectroscòpia Raman.

La relació de pigments caracteritzats correspon a: PbCO3/2PbCO3Pb(OH)2 (blanc de plom), 2CuCO3·Cu(OH)2 (atzurita), HgS (estructura de cinabri), 2PbOSnO2 (pigment groc de plom i estany (tipus I), pigment verd de coure associat a una diversitat de compostos, Cu2Cl(OH)3 (atacamita, paratacamita,...), acetats i carbonats de coure, pigments terra (òxids de ferro), carbó amorf (negre de carbó de diferent procedències), pigment laca vermell (es suggereix àcid carmínic), a més de les làmines de metall d’or i de plata. L’aglutinant utilitzat en major extensió és el rovell d’ou o bé la barreja de rovell i clara d’ou. Això no obstant, s’ha trobat la utilització d’altres aglutinants (cola animal, oli assecant, clara d’ou) per a determinats pigments.

Les mesures dels gruixos de les làmines de metall i l’estudi del model de color demostren que la preparació vermella aplicada (bol) sota aquestes làmines, no afecte el cromatisme del metall.

S’estudien els aspectes de conservació i evolució que els materials han sofert amb el temps, algunes alteracions són comunes a les diferents peces.

A partir de les mesures de color es proposa un model de color que disminueix l’efecte d’engroguiment que presenten les obres estudiades com a conseqüència de l’envelliment dels materials orgànics presents.

Índice:

1. Introducció

2. Context històric i artístic

2.1. Tractats de pintura de l’època i fonts d’informació

2.2. L’art gòtic a Catalunya. Pintura gòtica

2.3. La figura de Jaume Huguet, trajectòria artística

2.4. Interrogants històrics

3. Objectius

4. Selecció d’obres

4.1. Retaule del Conestable

4.2. Retaule de Sant Abdó i sant Senén

4.3. Retaule de Sant Bernadí i l’àngel custodi

4.4. El retaulet de la Mare de Déu i sants

4.5. Retaule de l’Epifania

5. Plantejament experimental

5.1. Metodologies i tècniques

5.2. Criteri de mostreig

5.3. Plantejament de caracterització de les mostres

6. Metodologia experimental

6.1. Espectrofotometria visible de reflectància difusa. Colorimetria

6.2. Tractament i manipulació de les mostres

6.3. Microscòpia òptica

6.4. Difracció de raigs X

6.5. Espectroscòpia d’infraroig

6.6. Microscòpia electrònica de rastreig

7. Resultats experimentals

7.1. Mostreig del retaule del Conestable

7.2. Mostreig del retaule de Sant Abdó i sant Senén

7.3. Mostreig del retaule de Sant Bernadí i l’àngel custodi

7.4. Mostreig del retaulet de la Mare de Déu i sants

7.5. Mostreig del retaule de l’Epifania

8. Discussió de resultats

8.1. Estratigrafia

8.2. Pigment blanc

8.3. Pigments grocs

8.4. Pigments verds

8.5. Pigment blau

8.6. Pigments vermells

8.7. Pigments negres

8.8. Daurat

8.9. Plata

8.10.Comparació entre taules i retaules

9. Alteracions

9.1. Deformacions irreversibles. Patrons de clivellat

9.2. Pàtina superficial

9.3. Alteracions dels verds

9.4. Alteracions del blaus

9.5. Despreniment de capes de color carmí

9.6. Alteracions dels daurats

9.7. Alteracions dels platejats

10. Estudi del color en base a les dades espectrals i de la caracterització de materials

10.1. Dades obtingudes amb l’espectrofotometria de reflectància difusa

10.2. Làmines metàl·liques sobre bol

10.3. Correcció cromàtica

11. Conclusions

A tese está disponível na íntegra aqui.

Comentários: